13. Donaukanaltreiben
24. bis 26. Mai 2019

picture © katharina zoubek